ОУ "Отец Паисий"
  Основно училище в село Гелеменово

  Проекти

   

   

   

   

   Проект BG05M2OP001-5.001-0001
  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз