ОУ "Отец Паисий"
  Основно училище в село Гелеменово

  Проекти

   

  ПРОЕКТ

  ERASMUS+ EXCHANGE OF GOOD PRACTICES PROJECT

  ”TREASURE HUNT”

  2019-1-BG01-KA229-062288

   

  Проект BG05M2OP001-2.011“Подкрепа за успех“,

  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“/2014-2020/,

  съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове

   

   Проект BG05M2OP001-5.001-0001
  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Прикачени документи

  project title page.doc