ОУ "Отец Паисий"
  Основно училище в село Гелеменово

  Мисия и визия

   

  ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” С. ГЕЛЕМЕНОВО ОТ 2023ГОДИНА ДО 2028 ГОДИНА.

   

  СТРАТЕГИЯ:

  Стратегията на работа е насочена към партньорство и сътрудничество с факторите от социалната среда – семейство общество, културни институции,специализирани органи.

  В центъра на дейността са поставени учениците-прибирането и задържането им в училище,усвояването на книжовен български език,превенция на ранното отпадане от училище,подкрепяща среда за учениците,противодействие на агресията и училищния тормоз. Грижата и вниманието за развитието и обучението на ученика, обогатяването на МТБ са неделим елемент от стратегията на училището.

  ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ

  ОУ “Отец  Паисий” ще търси разнообразие от форми, методи и средства за формиране на умения за учене ,за усвояване на книжовен български език,за работа с компютър, чуждоезиково обучение,  и други дейности за създаване на интерес, привличане и задържане на учениците в училище.

  Училището се стреми да даде на учениците възпитание и обучение според държавните образователни стандарти;да формира у тях знания и личностни умения за активно взаимодействие със социалната среда; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите изяви на учениците.

  ОУ "Отец Паисий" с.Гелеменово работи за формиране у учениците на национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация, за усъвършенстването на професионалните умения на учителския колектив и издигане авторитета на българския учител.

  ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ:

  стратегически цели и специфични за институцията цели най-малко по следните насоки:

  1. качество на образованието и мерки за неговото повишаване;

  1.Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

              2.Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на комуникационните компетентности.

  1. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

              4.Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

  1. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
  2. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
  3. патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците;
  4. осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности;
  5. гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;
  6. механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
  7. предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание;
  8. приобщаване на деца и ученици;
  9. противодействие на тормоза и насилието

  9.превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.

   

             

  МИСИЯ на ОУ „Отец Паисий” :

  Чрез гъвкаво и личностно-ориентирано обучение:

  • учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
  • да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;
  • да развиват творческите си заложби и способности;
  • да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
  • училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.

   

  ВИЗИЯ на ОУ „Отец Паисий”

   

   ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” С. ГЕЛЕМЕНОВО  ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

              - начален етап: I-IV клас;

              - прогимназиален етап: V-VII клас

  1. 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
  2. 2. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
  3. 3. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
  4. 4. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС
  5. 5. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
  6. 6. Ще продължим да работим активно по програми на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвети на местните общности.
  7. 7. В следващия 5-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, „Училищно мляко“,  както и ще се включим в нови такива.
  8. 8. Ще продължим да обогатяваме МТБ , с изграждане на СТЕМ кабинети

             9.Училището е средищно и ще продължи да се развива като такова.

   

  РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

  - Разширяване на автономността на субектите в училище.

  - Хуманизация на процеса на образование.

  - Иновативност и творчество.

  - Толерантност и позитивна етика.